True LAB จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูแผนที่เส้นทาง คลิกที่นี่

True LAB จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้ง อาคาร 3 (ฝั่งอาคารจักรพงษ์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตรประกอบด้วย

  • Co-working space
  • Workshop zone
  • ห้อง Auditorium ความจุประมาณ 80 ที่นั่ง
  • Private Zone ซึ่งใช้สำหรับค้นคว้า วิจัย พัฒนา ความจุประมาณ 15 ที่นั่ง
  • Meeting Room จำนวน 2 ห้อง ความจุประมาณ 6 ที่นั่ง

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ : สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-2218-6349-50, 0-2218-6303

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...