True LAB


SERVICES

R&D FUND

ทรูแล็บ สนับสนุนทุนเพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับอาจารย์/นักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเป็นนักวิจัยในโครงการได้ มุ่งเน้นงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถใช้ได้จริง

SOFT-SKILL BUILDING

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกร (innovator) และผู้ประกอบการยุคใหม่ (startup) โดยสร้างทักษะพื้นฐานให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Design Thinking, New Product Development, Basic Startup Skill, Business Model Canvas, Pitching technique เป็นต้น

CREATIVE ECOSYSTEM

เป็นพื้นที่ Co-working space ในมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าของนักวิจัย นักศึกษา นวัตกรของทรูและเครื่อข่ายที่มาร่วมงานกัน

TRUE LAB คืออะไร?

ทรูแล็บเชื่อว่างานวิจัยไทยมีคุณภาพ ควรต่อยอดสู่ตลาดจริงมากกว่าอยู่บนชั้นหนังสือ จึงได้มีความร่วมมือระหว่างทรู และมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดสรรพื้นที่, องค์ความรู้และทุนวิจัยต่างๆ เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศน์งานวิจัยไทยให้สมบูรณ์


EVENTS