TRUE LAB คืออะไร ?

True Lab เป็นโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการศึกษาโดย ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สานต่อความตั้งใจของกลุ่มบริษัททรูฯ ในการส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรม หวังปั้นนักวิจัยและนวัตกรไทยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ โดยความร่วมมือแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม
2. ด้านการสร้างสถานที่ True Lab เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม

Our services

Senior Project

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์งานนวัตกรรมและต้องการต่อยอดในเชิงธุรกิจ

Scholarship

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Space

แหล่งรวบรวมนิสิตนักศึกษา นักวิจัย นวัตกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

Start Up

ศูนย์บ่มเพาะ นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

See some more services

News & Event

Print

Start up Eco build

UNDP

สำหรับคุนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วม “National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand”

สำหรับคุนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วม “National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand” หรือ “พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” งานที่เยาวชนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และนักลงทุนชั้นนำต่างๆมากมายในประเทศไทยจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Banner FB

สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp )

True Lab จัดใหญ่ ให้น้องๆนักศึกษา บริหารสมองกับ สนามเด็กเล่นใหญ่ (True Lab Bootcamp ) น้องๆจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ New Product Development

trueincubeyoungtechposter

ให้ไว !!! ไอเดียแลกทุน โครงการ Young Tech StartUp 2017

True Lab เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อชิงทุนสนับสนุนรวมมูลค่าเงินทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 6 ล้านบาท   ภายใต้โครงการ “Young Tech StartUp 2017”

See all our news

Cooperation between True Corporation and ...

Unknown-1
Unknown-2
Unknown
Unknown-3
Unknown-6
Unknown-4
Unknown-5
Unknown-7