TRUE LAB คืออะไร ?

True Lab เป็นโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการศึกษาโดย ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สานต่อความตั้งใจของกลุ่มบริษัททรูฯ ในการส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรม หวังปั้นนักวิจัยและนวัตกรไทยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ โดยความร่วมมือแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม
2. ด้านการสร้างสถานที่ True Lab เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม

Our services

Senior Project

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์งานนวัตกรรมและต้องการต่อยอดในเชิงธุรกิจ

Scholarship

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Space

แหล่งรวบรวมนิสิตนักศึกษา นักวิจัย นวัตกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

Start Up

ศูนย์บ่มเพาะ นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

See some more services

News & Event

trueincubeyoungtechposter

ให้ไว !!! ไอเดียแลกทุน โครงการ Young Tech StartUp 2017

True Lab เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อชิงทุนสนับสนุนรวมมูลค่าเงินทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 6 ล้านบาท   ภายใต้โครงการ “Young Tech StartUp 2017”

preincubeB3-002

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ Innovation Weekend Program_Cohort 3

True Lab ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง แค่มีเพียงไอเดียมานำเสนอ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการ Innovation Weekend Program_Cohort 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

cmu_001

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovative Next Gen

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร Innovative Next Gen ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

IMG_7490

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ True Lab จัดโครงการ Innovative Next Gen

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ True Lab จัดโครงการ Innovative Next Gen ให้กับ นักศึกษา จำนวน 4 รุ่น

See all our news

Cooperation between True Corporation and ...

Unknown-1
Unknown-2
Unknown
Unknown-3
Unknown-6
Unknown-4
Unknown-5
Unknown-7