TRUE LAB คืออะไร ?

True Lab เป็นโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการศึกษาโดย ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สานต่อความตั้งใจของกลุ่มบริษัททรูฯ ในการส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรม หวังปั้นนักวิจัยและนวัตกรไทยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ โดยความร่วมมือแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม
2. ด้านการสร้างสถานที่ True Lab เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม

Our services

Senior Project

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์งานนวัตกรรมและต้องการต่อยอดในเชิงธุรกิจ

Scholarship

แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Space

แหล่งรวบรวมนิสิตนักศึกษา นักวิจัย นวัตกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

Start Up

ศูนย์บ่มเพาะ นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

See some more services

News & Event

DSC_3978

พิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง True Lab ระหว่าง มก.กับบริษัท BFKT (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือ กลุ่มทรู เปิด “True Lab @ Srinakharinwirot”

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้นิสิตและประชาคม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำแห่งการค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือกลุ่มทรู

1

กิจกรรม True Lab Kick Off Meeting

กิจกรรม True Lab Kick Off Meetingtrue LAB โดย True Innovation จัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดย มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 มหาวิทยาลัย

IMG_7632

ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015

กรุงเทพ 20 กุมภาพันธ์ 2556 – บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย หน่วยงาน Innovation Center ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015” 

See all our news

Cooperation between True Corporation and ...

Unknown-1
Unknown-2
Unknown
Unknown-3
Unknown-6
Unknown-4
Unknown-5
Unknown-7