What is True LAB ?

WHAT IS TRUE LAB ?

True Lab เป็นโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการศึกษาโดย ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สานต่อความตั้งใจของกลุ่มบริษัททรูฯ ในการส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรม หวังปั้นนักวิจัยและนวัตกรไทยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ โดยความร่วมมือแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม

• IDENTIFY TOPIC : Objective and Scope, Project member
• INNOVATION WORKSHOP : Idea Generation, Concept development, Evaluation and    approval, Project final specification, Project proposal and kick-off
• IMPLEMENTATION : Analysis and Design, Research & Development, Progress tracking and    monitor, Project consultant, Internal and User Testing
• FINAL PROJECT PRESENT : Final project presentation, Exhibition/Awards, Project feedback    and Improvement
• PROJECT LAUNCH : Project deliver

2. ด้านการสร้างสถานที่ True Lab เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม

โดยใน True Lab จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Private Zone และ Public Zone โดย Private Zone ประกอบไปด้วย Office, Meeting Room, Auditorium และ Public Zone ประกอบไปด้วย True Coffee, Lobby

Scroll Up