True Lab Research Fund 2020

True Lab Research Fund 2020


True Lab Research Fund 2020 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรอบแรก
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาสามารถเป็นนักวิจัยในโครงการได้
  • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ

รายละเอียดการสนับสนุนเงิน

  • เป้าหมาย: 20 โครงการ
  • ลักษณะโครงการ: สอดคล้องหรือเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทรู ซีพีและบริษัทในเครือ
  • วงเงินสนับสนุน: ค่าดำเนินการวิจัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น ค่าทำรายงาน ค่าจ้างเหมาช่วง ฯลฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท/โครงการ ภายใน 6-12 เดือน
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน

ขอบเขตหัวข้อวิจัยและพัฒนา

5G & IoT solution

Smart agriculture, Smart transport, Smart health, Security system, Smart environment


Software/Mobile app

Agriculture management, Game development(E-sport), Waste to Carbon


Innovation for student lifestyle

Smart education, Community building


Robotic & AI

Indoor/Outdoor navigator, AI for robot path planning optimization


Network ecosystem

Quality & coverage improvement, 5G network