True Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

True LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

True LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ตั้ง อาคาร C มาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ประกอบด้วย

  • Co-working space
  • ห้อง Auditorium ความจุประมาณ 40 ที่นั่ง 
  • Private Zone ซึ่งใช้สำหรับค้นคว้า วิจัย พัฒนา ความจุประมาณ 15 ที่นั่ง
  • Meeting Room จำนวน 1 ห้อง ความจุประมาณ 6-8 ที่นั่ง  

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ : สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 02 988 3655 ต่อ 2131