True LAB สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

True LAB สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

True LAB สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ตั้ง ชั้น1 คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร ประกอบด้วย

  • Co-working space
  • ห้อง Auditorium ความจุประมาณ 30 ที่นั่ง 
  • Private Zone ซึ่งใช้สำหรับค้นคว้า วิจัย พัฒนา ความจุประมาณ 15 ที่นั่ง

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ : สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 02-329-8321