1

กิจกรรม True Lab Kick Off Meeting

Posted on Posted in News & Event

กิจกรรม True Lab Kick Off Meetingtrue LAB โดย True Innovation จัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดย มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 มหาวิทยาลัย และผู้แนะแนวทางงานวิจัยฯ จากบริษัท ทรูฯ เข้าร่วมกิจกรรมณ ห้อง Crystal Ballroom 2 ศูนย์การค้า Cystal Design Center

1

2

กรุงเทพ 7 พฤษภาคม 2556 – บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย หน่วยงาน Innovation Center จัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการ True Lab โดย มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 มหาวิทยาลัย และผู้แนะแนวทางงานวิจัยฯ จากบริษัท ทรูฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะนำโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัย ของปี 2012 ที่ True Lab ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำ 4 สถาบัน รวมทั้ง ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและกิจกรรมสร้างแนวคิดทางด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2013

โดยการเสวนาวิชาการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณธาดา เศวตศิลา Group Director, Education Institution Sector บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำเสนอคุณลักษณะของบุคลากรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และ แนวทางการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2015 และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี และ ความต้องการทางด้าน IT ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักศึกษา และบุคลากร ที่เข้าร่วมในกิจกรรม จะสามารถนำแนวคิด และความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและ เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2015 นี้ได้อย่างแน่นอน

หน่วยงาน Innovation Center โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ Deputy Director, Innovation Center บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานในการประชุมสัมมนา และ คุณ นภพล บัวทองศรี Assistant Director, Innovation Center เรียนเชิญ คณะผู้บริหารและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการ True Lab เพื่อแนะนำโครงการวิจัยของปี 2012 ที่ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำ 4 สถาบัน โดยนักวิจัยแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้รายงานโครงการที่นำมาสนับสนุนในแต่ละสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทรูฯ อีกทั้ง แนะนำถึงกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ True Lab ที่จะสร้างแนวคิดทางด้านนวัตกรรมให้กับสังคมที่จะเกิดขึ้นในปี 2013

ในภาพ ภาพที่ 1 กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 4 จากขวา) Deputy Director, Innovation Center ประธานในการประชุมสัมมนา และ คุณ นภพล บัวทองศรี Assistant Director, Innovation Center (ที่ 4 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในปีที่ผ่านมา และ ผู้แนะแนวทางงานวิจัยฯ จากบริษัท ทรูฯ หลังจบการจัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการ True Lab

Leave a Reply

Your email address will not be published.