Sand Box

TRUE LAB STARTUP SANDBOX

TRUE LAB STARTUP SANDBOX เปิดสนามทดลองให้คนมีฝัน ได้ลงมือทำสู่หนทาง Startup Founder พิสูจน์ความสามารถในธีม Robotic & AI โดยโครงการจะดำเนินการในลักษณะการให้ความรู้และให้เงินทุนสนับสนุนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (MVP) ค่าใช้จ่ายประจำวันในรูปแบบเงินเดือน และสถานที่ทำงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ True Digital Park ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของ Sandbox stage โดยไม่เข้าถือหุ้นดังต่อไปนี้ รางวัลมูลค่ารวม 1,500,000 บาท สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2564

โจทย์รอบ Hackathon

1. Speech Identification

2. Imge Recognition

Time line กิจกรรม

15 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัครรอบ Hackathon พร้อมส่งไอเดีย

20 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้เข้ารอบ Hackathon

22 พฤษภาคม 2564

Cloud Training

29 - 30 พฤษภาคม 2564

Hackathon Day

1 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2564

เริ่มเข้าโปรแกรม

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอายุไม่เกิน 30 (สามสิบ) ปี ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

2. สมาชิกทุกคนในทีมต้องสมัคร true LAB membership (ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะ True LAB membership เท่านั้น)

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (แล้วแต่กรณี)

4. ไม่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลายหรือโดนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย

5. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือรอลงอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินร่างกายหรือความผิดทางอาญาใด ๆ เว้นแต่ความผิดลดโทษ

6. มีความเป็นผู้ประกอบการหรือมีความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup)

7. มีความพร้อมในการเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร

1. หัวหน้าทีมจะเป็นผู้ระบุสมาชิกอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน (รวมหัวหน้าทีม)

2. ระบบจะทำการส่ง E-mail แจ้งการเข้าร่วมโครงการไปยังสมาชิกในทีม

3. สมาชิกในทีมต้องทำการสมัคร true LAB membership (สมาชิกจะได้เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ)

4. หัวหน้าทีมต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกกรุณาแนบไฟล์ตามหัวข้อที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ True LAB 0 2858 6698, 0 2858 6817 (จ.- ศ. เวลา 08.30 – 17.00 น.)