เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน/แบบฟอร์ม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาสามารถเป็นนักวิจัยในโครงการได้
 • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ

รายละเอียดการสนับสนุนเงิน

 • เป้าหมาย: 20 โครงการ
 • ลักษณะโครงการ: สอดคล้องหรือเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทรู ซีพีและบริษัทในเครือ
 • วงเงินสนับสนุน: ค่าดำเนินการวิจัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น ค่าทำรายงาน ค่าจ้างเหมาช่วง ฯลฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท/โครงการ ภายใน 6-12 เดือน
 • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน

ขอบเขตหัวข้อวิจัยและพัฒนา

 1. Network Technology
  - Quality improvement (Speed/Coverage)
  - Real-time management
  - 5G
 2. Robotics & Automation
  - Unmanned shop
  - AI
 3. Digital Smart Merchant
  - E-payment & Ecommerce
  - Face & voice recognition
  - Digital platform
 4. IoT
  - Smart home & Smart life
  - Safety & security
 5. Sustainability
  - Human Right
  - Energy & Environment
  - Social impact