กิจกรรม True Lab Kick Off Meeting

กิจกรรม True Lab Kick Off Meetingtrue LAB โดย True Innovation จัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดย มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 มหาวิทยาลัย และผู้แนะแนวทางงานวิจัยฯ จากบริษัท ทรูฯ เข้าร่วมกิจกรรมณ ห้อง Crystal Ballroom 2 ศูนย์การค้า Cystal Design Center กรุงเทพ 7 พฤษภาคม 2556 – บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย หน่วยงาน Innovation Center จัดการประชุมสัมมนาโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการ True Lab โดย มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 มหาวิทยาลัย และผู้แนะแนวทางงานวิจัยฯ จากบริษัท ทรูฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะนำโครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัย ของปี 2012 ที่ True Lab ร่วมมือกับ […]

TrueLab

August 11, 2559

ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015

กรุงเทพ 20 กุมภาพันธ์ 2556 – บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย หน่วยงาน Innovation Center ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวทัน IT อย่างไรในเวทีอาเซียนปี 2015” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และแนะนำแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2015 โดยการเสวนาวิชาการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณธาดา เศวตศิลา Group Director, Education Institution Sector บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำเสนอคุณลักษณะของบุคลากรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และ แนวทางการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2015 และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี และ ความต้องการทางด้าน IT ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักศึกษา และบุคลากร ที่เข้าร่วมในกิจกรรม จะสามารถนำแนวคิด และความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและ เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย […]

TrueLab

August 11, 2559
1 2
Scroll Up