Sand Box

TRUE LAB STARTUP SANDBOX VOLUME 2

เราเปิดห้องแล็บ ให้คุณได้คิดไอเดีย โชว์ศักยภาพ เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และร่วมทำงานกับทีม True Analytics โดยการให้โจทย์จริง เพื่อสานฝันสู่การเป็น Startup Founder โดยจะคัดเลือกทีมเข้าร่วม Hackathon ทั้งหมด 10 ทีม และคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบ Sandbox Stage ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ Startup

พร้อมรับการบ่มเพาะ และสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ

    - เงินลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และค่าใช้จ่ายรายเดือน
    - ออฟฟิศทำงานระยะเวลา 3 เดือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค*
    - เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จำนวน 3 ครั้ง
    - เข้าร่วมกิจกรรม Mentoring Session จำนวน 7 ครั้ง
    - โอกาสในการร่วมงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กับกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์
    - สมาชิก Co-Working Space หลังจบโครงการ เป็นเวลา 3 เดือน

Time line กิจกรรม

23 กรกฎาคม 2564

เปิดรับสมัคร

14 สิงหาคม 2564

Online Open House

30 กันยายน 2564

ปิดรับสมัคร

3 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้เข้ารอบ Hackathon

8 ตุลาคม – 9 ตุลาคม 2564

Online Hackathon

15 ตุลาคม – 15 มกราคม 2565

Online Sandbox Stage

รายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รางวัล และสิทธิประโยชน์ มูลค่ารวมกว่า 1.0 ล้านบาท

    1. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox จะได้รับเงินรางวัลผ่าน True Money Wallet โดยแบ่งตามลำดับการชนะดังนี้

            อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

            อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท

            อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

            อันดับ 4 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

    2. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox จะได้รับรางวัล Hot desk Coworking Space ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยแบ่งตามลำดับการชนะดังนี้

            อันดับ 1 สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 6 เดือน

            อันดับ 2 สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 3 เดือน

            อันดับ 3 สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 3 เดือน

            อันดับ 4 สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 3 เดือน

    3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox และเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด จะได้รับรางวัลค่าใช้จ่ายรายเดือนผ่านTrue Money Wallet
        คนละ 3,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งหมด 3 เดือน

    4. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox จะได้รับรางวัลพื้นที่ทำงาน และเข้าใช้งานส่วนกลางของทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นเวลา 3 เดือน

    5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้าถึงรอบ Sandbox จะได้รับรางวัล VWORK แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ งานด้านต่างๆ ขององค์กร
         และการทำงานจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกฟังก์ชันสำหรับการใช้งานในที่เดียว เป็นระยะเวลา 1 ปี

    6. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox จะได้รับคำปรึกษา และการประเมินจาก Mentors ประจำโครงการ จำนวนทั้งหมด 7 ครั้ง

    7. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Workshop จำนวน 3 ครั้ง

            Prototype Coaching Workshop จำนวน 1 ครั้ง

            Business Design Workshop จำนวน 1 ครั้ง

            Storytelling and Perfecting Your Pitch Workshop จำนวน 1 ครั้ง

    8. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox มีโอกาสได้รับการพิจารณาการลงทุนจาก True Incube

    9. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox มีโอกาสได้ร่วมทำงานใกล้ชิดกับเครือ True และพันธมิตร

    10. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox มีโอกาสได้รับการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ทั้งไทย และต่างประเทศของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จากหลากหลายอุตสาหกรรม

    11. ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Talk Workshop และ Event จาก ทรู ดิจิทัล พาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

3. ผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

4. มีสัญชาติไทย

5. มีความเป็นผู้ประกอบการ หรือมีความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

6. มีความต้องการสร้างไอเดียธุรกิจด้วย Business Analytics

7. มีความพร้อมในการเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ จนจบโครงการ

8. ทีมนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ทีมละ 3-5 คน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: True LAB/ Email: inno@truecorp.co.th**

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดของแนวคิดธุรกิจให้แก่ผู้จัดงานตามรูปแบบช่องทางและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนด โดยรายละเอียดของแนวคิดธุรกิจ
     จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

            1.1. ชื่อ และคำจำกัดความธุรกิจ

            1.2. รายละเอียดชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สถาบันการศึกษา และอายุของผู้ก่อตั้งและทีมบริหาร

            1.3. รายละเอียดของปัญหาและการแก้ไขที่นำไปสู่ธุรกิจ

            1.4. รายละเอียดของเทคโนโลยีหรือวิธีการทางเทคโนยีของการแก้ปัญหา

            1.5. รายละเอียดแผนการประกอบธุรกิจ แหล่งที่มาของรายได้ แผนการตลาด และแผนการขยายธุรกิจ

2. ภายหลังจากที่ผู้สมัครได้ส่งข้อมูลให้แก่ผู้จัดงานแล้ว ผู้จัดงานอาจติดต่อไปยังผู้สมัครตามช่องทางที่ได้ให้ไว้เพื่อขอข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณา

3. การคัดเลือกเข้าร่วม Hackathon มาจากการพิจารณาจาก Presentation แนวคิดธุรกิจที่แนบมากับใบสมัคร

4. การคัดเลือกแนวคิดธุรกิจเพื่อเข้าร่วม Hackathon และ Sandbox stage ถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้จัดงาน และ ดุลยพินิจของผู้จัดงานให้ถือเป็นที่สุด
    โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่สิทธิโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

5. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดงานสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

6. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox stage จะต้องดำเนินการด้านเอกสารต่างๆตามที่ผู้จัดงานร้องขอเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนจากผู้จัดงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
    นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้จัดงาน หากไม่ดำเนินการดังกล่าวมาข้างต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิในการรับเงินทุนสนับสนุนและการเข้าร่วมโครงการ

7. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมและการอบรมของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของเวลาที่กำหนดสำหรับการอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

8. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือดำเนินการส่งเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกิจต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ผู้จัดงานได้ร้องขอ

9. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมโครงการยุติการประกอบกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10.เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจทุก ๆ 1 (หนึ่ง) เดือน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องตลอด 3 (สาม) เดือน โดยเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้จัดงาน

11. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงอนุญาตให้ผู้จัดงาน และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในระหว่างการเข้าอบรม การให้สัมภาษณ์ หรือการนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ (Pitching) รวมถึงอนุญาตให้ผู้จัดงานและบริษัทในเครือนำเอาภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการทีได้บันทึกไว้รวมถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า (ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่จดทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ โดยผู้จัดงานไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด

12. หากผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการนี้หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดงานได้กำหนดขึ้นในภายหลังซึ่งผู้จัดงานได้แจ้งให้ทราบแล้ว ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิในการระงับหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม หรือสิทธิใด ๆ ที่ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากผู้จัดงานใช้สิทธิตามข้อนี้ ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องคืนเงินทุนสนับสนุน และค่าใช้จ่ายหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ได้รับไปจากผู้จัดงานหรือที่ผู้จัดงานได้ออกไประหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งค่าเสียหาย (หากมี) ให้แก่ผู้จัดงาน ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้จัดงานได้ใช้สิทธิเพิกถอนหรือระงับสิทธิตามความในข้อนี้

13. ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมให้ผู้จัดงานเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

            13.1. ชื่อ นามสกุล

            13.2. ชื่อเล่น

            13.3. เพศ

            13.4. สัญชาติ

            13.5. วันเกิด

            13.6. ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

            13.7. ที่อยู่

            13.8. หมายเลขโทรศัพท์

            13.9. อีเมล

            13.10. สถาบันการศึกษา

            13.11. ระดับการศึกษา

            13.12. รูปถ่ายใบหน้าและภาพเคลื่อนไหว

14. ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

            14.1. เพื่อจัดทำภาพวีดีโอเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของทรู ดิจิทัล พาร์ค

            14.2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ

            14.3. เพื่อวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเชิงสถิติของผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ

            14.4. เพื่อใช้ในการติดต่อทั้งในระหว่างและภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

            14.5. เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุ
                      จำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดงาน

            14.6. เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ

            14.7. เพื่อการศึกษาวิจัยสถิติหรือประโยชน์สาธารณะ

            14.8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

            14.9. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการ

            14.10. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

15. ผู้จัดงานจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น และจะไม่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม
       นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการก่อน

16. ในกรณีผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ยินยอมให้ผู้จัดงานเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอีกต่อไป
       และผู้จัดงานมีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิในการได้รับเงินทุนสนับสนุน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ในโครงการได้ทั้งสิ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

17. ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับแจ้งและรับทราบว่าผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มา
       ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการถอนความยินยอมสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิในการคัดค้าน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือ
       ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ สิทธิ ในการขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสิทธิในการร้องเรียน
       โดยแจ้งความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดงานตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการรับรองว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายโดย
       สุจริต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ True LAB 0 2858 6698, 0 2858 6817 (จ.- ศ. เวลา 08.30 – 17.00 น.)